Regulamin sklepu i aplikacji

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MAPPKA.PL

 § 1. Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze sklepu internetowego Mappka. Korzystając ze sklepu internetowego Mappka Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia tego Regulaminu. Użytkownik korzystający ze sklepu internetowego Mappka ma obowiązek przestrzegać postanowień opisanych w niniejszym Regulaminie. Należy uważnie zapoznać się z jego treścią.

§ 2. Sklep internetowy Mappka

Altrex International – Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Warszawie, 03-286 Warszawa, ul. Malborska nr 3 lok. 27, wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m. st.  Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000074868, o numerze REGON 011055283, o kapitale zakładowym 200.000,00 zł, zwana dalej „Spółką”, prowadzi sklep internetowy pod nazwą Mappka w domenie Mappka.pl.

§ 3. Definicje

„Adres Dostawy” - oznacza adres podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia, na który Sklep dostarczy Towar.

„Adres E-mail Klienta” – oznacza adres poczty elektronicznej Klienta podany przy składaniu Zamówienia, na który Sklep przesyła Potwierdzenie Odbioru Zamówienia i Przyjęcie Zamówienia.

„Formularz Zamówienia” - narzędzie, które umożliwia złożenie Zamówienia wybranych przez Klienta Towarów.

„Klient” - osoba fizyczna, konsument w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, korzystająca z usług świadczonych przez Mappka.pl  – Użytkownik staje się Klientem w momencie zawarcia umowy z serwisem Mappka.pl na zakup Towaru oferowanego przez serwis. Zawarcie umowy jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia na stronie serwisu Mappka.pl.

„Konsument” – konsument w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

„Potwierdzenie Odbioru Zamówienia” - oznacza wiadomość przesłaną pocztą elektroniczną, w której Sklep powiadamia Klienta, że otrzymał Zamówienie.

„Przyjęcie Zamówienia” - oznacza wiadomość przesłaną pocztą elektroniczną, w której Sklep oświadcza Klientowi, że przyjmuje ofertę Klienta w postaci Zamówienia.

„Regulamin” - oznacza niniejszy Regulamin.

„Sklep” - oznacza sklep internetowy Mappka działający w domenie www.mappka.pl, prowadzony przez Spółkę.

„Strony” - oznacza Klienta oraz Spółkę

„Towar” - oznacza przedmiot w asortymencie Sklepu, na który Klient może złożyć Zamówienie.

„Umowa” - umowa o świadczenie przez Sklep usług drogą elektroniczną w zakresie przewidzianym w Regulaminie.

„Użytkownik” – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, reprezentowana przez osobę fizyczną do tego upoważnioną, która korzysta z Usług udostępnianych przez Mappka.pl na mocy niniejszego Regulaminu.

„Zamówienie” – oznacza ofertę zakupu Towaru wybranego przez Klienta, którą Sklepowi składa Klient.

„Zapieczętowane Opakowanie” – opakowanie zabezpieczające indywidualny kod QR dołączany do Towaru.

§ 4. Korzystanie z portalu przez Użytkowników

 1. W celu korzystania z usług oferowanych przez Sklep Użytkownik musi dysponować:
  1. urządzeniem telekomunikacyjnym do przeglądania stron internetowych, np. komputerem, smartfonem;
  2. oprogramowaniem do przeglądania stron internetowych np. Chrome, Firefox, Internet
 2. Explorer;
  1. łączem z Internetem;
  2. kontem e-mail.
 3. Użytkownik nie będzie korzystał ze Sklepu w sposób naruszający prawo lub dobre obyczaje.
 4. W szczególności Użytkownik nie będzie:
  1. podejmował działań, które sprzecznie z prawem lub dobrymi obyczajami wyrządzają szkodę Sklepowi lub osobom trzecim lub naruszają ich dobra osobiste;
  2. naruszał praw Sklepu lub osób trzecich do własności intelektualnej związanej ze Sklepem, z działalnością Sklepu lub Towarami;
  3. zakłócał sprawne działanie Sklepu;
  4. uzyskiwał lub starał się uzyskać dostęp do danych, do którego nie jest uprawniony, w
 5. szczególności przez naruszanie zabezpieczeń.
 6. Klient podający dane przy wypełnianiu Formularza Zamówienia jednocześnie oświadcza, że jest uprawniony do podawania danych i korzystania z nich, w szczególności do korzystania z podanego konta e-mail. W szczególności złożenie Zamówienia w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej jest równoważne zapewnieniu, że Klient jest uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej.
 7. Składając zamówienie w serwisie, Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i posiada zdolność prawną do zawierania umów.
 8. Użytkownik, która narusza niniejsze zasady, ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i inne skutki naruszeń.
 9. Niezależnie od konsekwencji przewidzianych m.in. przepisami prawa cywilnego i karnego naruszenie niniejszych zasad, usiłowanie lub współudział upoważnia Sklep do natychmiastowego zakończenia świadczenia usług na rzecz Użytkownika.

§ 5. Dostępność usług

Sklep dostarcza Towary wyłącznie na terenie Polski

§ 6. Własność intelektualna

 1. Spółce przysługuje własność intelektualna przedmiotów związanych z działalnością Sklepu. Własność intelektualna Spółki w szczególności obejmuje prawa autorskie do: logo Mappka, projektu witryny internetowej Sklepu, fotografii przedstawiających Towary, tekstów umieszczonych na witrynie internetowej.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie strony www.mappka.pl lub jej zawartości, w tym kopiowanie lub przechowywanie tej zawartości – częściowo lub w całości – w celu innym niż prywatny i niekomercyjny, jest zakazane bez wcześniejszego uzyskania zgody Spółki.

§ 7. Usługi elektroniczne świadczone przez Sklep

Sklep świadczy na podstawie Umowy usługę elektroniczną w postaci dokonywania zakupów w Sklepie.

§ 8. Umowa sprzedaży

Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sklepem składa się z następujących etapów:

 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia;
 2. Potwierdzenie Odbioru Zamówienia przez Sklep wysłane na Adres E-mail Klienta;
 3. Przyjęcie Zamówienia przez Sklep wysłane w terminie 7 dni od Złożenia Zamówienia na Adres E-mail Klienta.

§ 9. Jak złożyć zamówienie

 1. Klient składa Zamówienie przy pomocy Formularza Zamówienia.
 2. Zamówienie dotyczy modelu, ilości sztuk i innych cech Towaru określonych przy wyborze Towaru na stronie opatrzonej tytułem „Wybierz swoją mappkę”.

§ 10. Formularz Zamówienia

 1. Formularz Zamówienia znajdujący się na stronie internetowej Sklepu umożliwia złożenie Zamówienia Towarów wybranych na stronie opatrzonej tytułem „Wybierz swoją mappkę”.
 2. Wypełniając Formularz Zamówienia, Klient podaje następujące dane:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres e-mail;
  3. telefon;
  4. adres;
  5. miasto;
  6. kod pocztowy.
 3. Klient składając zamówienie i chcący zatwierdzić zamówienie  zobowiązany jest do zaznaczenia informacji mówiącej o wyrażeniu zgody na poszczególne czynności. Do zaznaczenia są poniższe informacje:
  1. Potwierdzam, że przeczytałem i akceptuję Regulamin Sklepu;
  2. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę Altrex International Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej obsługi serwisu internetowego jakim jest Mappka.pl oraz obsługi zamówień składanych za pośrednictwem tego serwisu internetowego. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Altrex International.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego Mappka.pl.
 6. Brak wymaganych w niniejszym Regulaminie danych dostawy i oświadczeń co do Regulaminu uniemożliwia złożenie Zamówienia.

§ 11. Potwierdzenie Odbioru Zamówienia

 1. Gdy Sklep otrzyma Zamówienie, Klient niezwłocznie otrzyma na Adres E-mail Potwierdzenie Odbioru Zamówienia przez Sklep.
 2. W Potwierdzeniu znajdują się informacje o:
  1. danych na temat modelu, ilości sztuk, ceny Towaru oraz ewentualnie innych okolicznościach określonych w Zamówieniu;
  2. uprawnieniach Klienta, w szczególności do odstąpienia od umowy przez Konsumenta w terminie 14 dni i wyłączeniu prawa do odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia po dostawie Towaru Zapieczętowanego Opakowania zabezpieczającego indywidualny kod QR dołączany do Towaru.

§ 12. Przyjęcie Zamówienia

 1. Gdy Sklep otrzyma Zamówienie, Klient otrzyma na Adres E-mail Przyjęcie Zamówienia przez Sklep, które oznacza przyjęcie oferty zakupu zawartej w Zamówieniu.
 2. Brak przesłania przez Sklep Przyjęcia Zamówienia w terminie 7 dni od dnia Zamówienia oznacza, że Sklep nie przyjął oferty.
 3. W Przyjęciu Zamówienia znajdują się informacje o:
  1. danych na temat modelu, ilości sztuk, ceny Towaru oraz ewentualnie innych okolicznościach określonych w Zamówieniu;
  2. uprawnieniach Klienta, w szczególności do odstąpienia od umowy przez Konsumenta w terminie 14 dni i wyłączeniu prawa do odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia po dostawie Towaru Zapieczętowanego Opakowania zabezpieczającego indywidualny kod QR dołączany do Towaru.

§ 13. Cena i metody płatności

 1. Sklep podaje ceny brutto, które zawierają obliczony zgodnie z polskim prawem podatek od towarów i usług (VAT). Kwota podatku jest wyszczególniona obok ceny na paragonie fiskalnym lub na fakturze VAT.
 2. Metodami płatności są:
  1. płatność metodą PayU;
  2. przelew na rachunek bankowy: ALIOR BANK 76 2490 0005 0000 4520 7240 7502
  3. płatność gotówką przy odbiorze
  4. płatność za pobraniem u kuriera

§ 14. Zwroty wadliwych produktów - rękojmia za wady Towaru

W wypadku otrzymania wadliwego Towaru, Klientowi przysługują uprawnienia na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności może Klientowi przysługiwać uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży.

§ 15. Reklamacje

 1. Reklamacje Towaru należy kierować na adres e-mail: info@mappka.pl.
 2. Rozpatrzenie wysłanej przez Klienta Reklamacji nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania stosownego pisma przez Sklep.
 3. Zawiadomienie Klienta o rozpatrzeniu Reklamacji przekazane zostanie na Adres E-mail.

§ 16. Wyłączenia odpowiedzialności

 1. Wobec podmiotów, które nie są Konsumentami, Strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu za wady Towaru na zasadzie rękojmi i odpowiedzialność odszkodowawczą.
 2. Wobec podmiotów, które nie są Konsumentami, Strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu czynów niedozwolonych, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej Sklepu lub osoby, za którą Sklep ponosi odpowiedzialność.
 3. Wobec podmiotów, które nie są Konsumentami, Strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu nienależytego wykonania albo niewykonania zobowiązania, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej Sklepu lub osoby, za którą Sklep ponosi odpowiedzialność.

§ 17. Zastrzeżenie tytułu własności

Sklep zastrzega sobie zachowanie tytułu własności do Towaru, aż do czasu uiszczenia przez Klienta jego pełnej ceny.

§ 18. Dostawa

 1. Klient może dokonać wyboru sposobu dostarczenia Towaru spośród następujących środków:
  1. przesyłka pocztowa na Adres Dostawy z wykorzystaniem przewoźnika wskazanego przez Sklep za odpłatnością zgodną ze standardową taryfą;
  2. przesyłka kurierska z wykorzystaniem przewoźnika DPD Polska za odpłatnością w wysokości ..... zł;
  3. odbiór osobisty Towaru przez Klienta za okazaniem dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy wyłącznie w siedzibie Spółki, tj ul Malborska 3/27, 03-286 Warszawa
 2. Sklep może wstrzymać wysyłkę lub przekazanie Towaru do odbioru do chwili zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 3. Koszt wysyłki pokrywa Klient, zostaje on doliczony do ceny i osobno wykazany w Zamówieniu, Potwierdzeniu Odbioru Zamówienia i Przyjęciu Zamówienia.
 4. Towar, który został zwrócony do Sklepu przez przewoźnika z powodu podania nieprawidłowego Adresu Dostawy lub z powodu nie podjęcia wysyłki w terminie z powodu okoliczności wywołanych przez Klienta, zostanie zwrócony do Sklepu na koszt Klienta. Ponowna wysyłka wymaga ponownego pokrycia kosztu wysyłki.
 5. Klient, który nie jest Konsumentem, przejmuje korzyści i ciężary dotyczące Towaru, a także ryzyko utraty, uszkodzenia lub opóźnienia dostawy Towaru z chwilą wydania rzeczy przez Sklep przewoźnikowi. Sklep nie odpowiada za utratę, uszkodzenia, ani opóźnienia, które mają miejsce po wydaniu Towaru przewoźnikowi.
 6. Towar powinien być sprawdzony w obecności Kuriera. Jeśli paczka jest uszkodzona, należy spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sklepem. Klient, który nie jest Konsumentem, jest zobowiązany do niezwłocznego zbadania przesyłki. W wypadku wykrycia uszkodzenia lub braków w Towarze Klient jest zobowiązany do wszelkich czynności, które są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

§ 19. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Uprawnienie to wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym Sklep, składając stosowne oświadczenie na adres: Altrex International Sp. z o.o., ul. Malborska 3/27, 03-286 Warszawa, e-mail: info@mappka.pl.
 3. Dla skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy jest konieczne, aby Zapieczętowane Opakowanie zabezpieczające indywidualny kod QR dołączany do Towaru pozostały nienaruszone.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Klientom, którzy są Konsumentami.
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Klientowi pełną płatność za zakupiony Towar, w tym koszty dostarczenia Towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodził się na inne rozwiązanie.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sklepu. Towar powinien zostać odesłany niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformowali Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sklepowi dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Uruchomienie zwrotu płatności zależy od stwierdzenia przez Sklep, że zwrócony Towar odpowiada przesłankom przewidzianym przez odpowiednie przepisy, w szczególności że rzecz jest nienaruszona, nieużywana, nie naprawiana, oraz że Zapieczętowane Opakowanie zabezpieczające indywidualny kod QR dołączany do Towaru są nienaruszone.

§ 20. Wyłączenie prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy

Na podstawie art. 39 pkt 9 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeśli Zapieczętowane Opakowanie zabezpieczające indywidualny kod QR dołączany do Towaru zostało naruszone.

§ 21. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Spółka Altrex International.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby realizacji usług świadczonych za pomocą Serwisu Mappka.pl, takich jak zakup Towaru. Dane przetwarzane są również w celach marketingowych.
 3. Sklep przetwarza również dane osobowe Klientów w zakresie, który jest dopuszczalny na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych, a w szczególności dla celów ochrony uzasadnionego interesu Sklepu przed działaniem Klientów lub innych osób na szkodę Sklepu.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. W wypadku Zamówienia Towaru z wysyłką na Adres Dostawy, Sklep może przekazać odpowiednie dane osobowe Klienta przewoźnikowi.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może uniemożliwić korzystanie z usług świadczonych za pomocą Serwisu Mappka.pl.

§ 22. Dowód zakupu

Dowodem zakupu Towaru w Sklepie jest paragon fiskalny albo faktura VAT.

§ 23. Powiadomienia

Powiadomienia Sklepu należy dokonywać na adres:

Altrex International Sp. z o.o., ul. Malborska 3/27, 03-286 Warszawa, Polska.

E-mail: info@mappka.pl

Powiadomienia Klient może dokonywać zgodnie z danymi podanymi w Formularzu Zamówienia.

§ 24. Obowiązujące prawo i właściwość sądowa

 1. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 2. Sądem wyłącznie właściwym jest polski sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.

§ 25. Wyłączenie Konwencji Wiedeńskiej

Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (tzw. Konwencja Wiedeńska lub CISG) nie znajduje zastosowania.

§ 26. Zmiana Regulaminu

 1. Sklep może zmieniać Regulamin.
 2. Zmiana Regulaminu może polegać na nadaniu poszczególnym postanowieniom nowej treści, wprowadzeniu nowych postanowień, wprowadzeniu całego nowego Regulaminu, uchyleniu postanowień lub całego Regulaminu.
 3. Sklep publikuje zmiany regulaminu w witrynie internetowej www.mappka.pl.
 4. Z chwilą publikacji zmian regulaminu w witrynie internetowej wszelkie wcześniejsze postanowienia w tym zakresie tracą moc. W ich miejsce zaczynają obowiązywać postanowienia nowe, chyba że dalsze postanowienia nn. Regulaminu stanowią inaczej.
 5. Informacja o zmianie regulaminu jest dostępna dla każdego Użytkownika - i będzie wyświetlana w aktualnościach - na stronie internetowej serwisu www.mappka.pl.

 § 27. Wejście w życie

Regulamin obowiązuje od 01.02.2017 r.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ MAPPKA

 § 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Mappka uruchomionej na urządzeniach mobilnych („Aplikacja”). Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 2. Operatorem Aplikacji, usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług i administratorem danych osobowych jej użytkowników jest Altrex International Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 03-286 Warszawa, ul. Malborska nr 3 lok. 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000074868, o numerze REGON 011055283 („Operator”).
 3. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają na umożliwianiu interaktywnego korzystania z towaru zakupionego przez sklep internetowy MAPPKA w domenie mappka.pl poprzez tworzenie wizualizacji trójwymiarowych modeli miejsc i budowli oraz wyświetlaniu dalszych informacji na temat tych miejsc i budowli przy skierowaniu urządzenia mobilnego na towar.
 4. Pobranie Aplikacji jest bezpłatne. Dostęp do Aplikacji odbywa się poprzez markety aplikacji oferujące możliwość pobrania aplikacji na urządzenia mobilne. W przypadku systemu Android, marketem aplikacji jest Sklep Google Play, w przypadku systemu iOS market AppStore.
 5. Korzystanie z oferowanych za pośrednictwem Aplikacji usług wymaga zarejestrowania w Aplikacji indywidualnego kodu QR dołączanego do towaru zakupionego przez sklep internetowy MAPPKA w domenie mappka.pl lub sklep partnerski firmy Altrex International Sp. z o.o.
 6. Dla korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego, jak również połączenia urządzenia mobilnego z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają użytkownika, stosownie do umów zawartych przez użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.

 § 2. Zasady dostępu do aplikacji oraz wymagania techniczne

 1. Z Aplikacji mogą korzystać wszyscy użytkownicy urządzeń mobilnych typu smartfon, którzy pobiorą ją z marketu aplikacji Sklep Google Play (dla urządzeń mobilnych z systemem Android) lub marketu AppStore (dla urządzeń mobilnych z systemem iOS) i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.
 2. W celu uruchomienia i zarejestrowania Aplikacji urządzenie mobilne musi mieć zapewnione aktywne połączenie internetowe
 3. Aplikacja działa na urządzeniach mobilnych z systemem Android w wersji 5 lub nowszej albo iOS w wersji 9 lub nowszej
  • Dla urządzeń wyposażonych w system iOS Aplikacja zapewnia zgodność z urządzeniami iPhone 5, 5S, 6, 6S, 7 oraz iPad Pro, Air 2, mini 2 / 3 / 4
  • Dla urządzeń wyposażonych w system Android minimalne wymagania sprzętowe to:
   1. minimum 1,5 GB pamięci RAM
   2. procesor: minimum 2 rdzenie i 1,5 GHz częstotliwości
  • Do instalacji aplikacja wymaga minimum 800 MB powierzchni dyskowej

 § 3. Ogólne zasady korzystania z aplikacji

 1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
 2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
  • korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
  • korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
  • korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 3. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

 § 4. Odpowiedzialność operatora

 1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • szkody będące skutkiem naruszania przez użytkowników praw osób trzecich,
  • szkody powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji,
  • usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.
 4. Niniejszy Regulamin ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności marketów Google Play oraz Appstore. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Google Play oraz Appstore oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach marketów Google Play oraz Appstore.

 § 5. Zakończenie korzystania z aplikacji

 1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.
 2. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora, a w szczególności dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.
 3. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn, działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

 § 6. Prawa autorskie i pokrewne

 1. Wszelkie prawa do Aplikacji oraz do udostępnianych Treści w całości i we fragmentach, w szczególności elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących Aplikację, są zastrzeżone dla Operatora.
 2. Z chwilą pobrania Aplikacji, Operator udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z niej zgodnie z jej przeznaczeniem.
 3. Operator udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Treści na zasadach i w czasie określonym w §3., 4. i 5. niniejszego Regulaminu.
 4. Licencja, o której mowa w ust. 2 i 3 nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
 5. Przekazywanie osobom trzecim Treści zawartych w Aplikacji dopuszczalne jest przy wykorzystaniu narzędzi zawartych w Aplikacji i przeznaczonych do tego celu.
 6. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

 § 7. Polityka prywatności

 1. Akceptacja regulaminu aplikacji mobilnej Mappka przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą aplikacji, a w szczególności związanych z rejestracją pełnej wersji aplikacji.

 § 8. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z działalnością Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej info@mappka.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji. Ponadto reklamacja może zawierać imię i nazwisko użytkownika.
 3. W terminie 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania Operator rozpatruje reklamację oraz informuje użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

 § 9. Zmiany regulaminu i dostęp do regulaminu

 1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na dole strony głównej Aplikacji. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji.
 2. Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w serwisie internetowym sklepu oferującego Aplikację w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 § 10. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 2. Regulamin podlega prawu polskiemu.